Femø beboerforening

Beboerforeningens formål er:

At løse opgaver til gavn for Femø på et tværpolitisk grundlag og søge at fremme Femøbeboernes fælles interesser.

At fremme beboernes interesse for Femøs særlige vilkår og mærkesager, samt motivere beboerne til aktivt at tage del i løsningen.

At arbejde for at fastholde og udvikle Femø som et levedygtigt samfund, herunder at der altid findes en dagligvarebutik på øen.

Beboerforeningen er forum for drøftelser og arbejde med at finde løsninger. Beboerforeningen repræsenterer beboerne i forhold til relevante politiske fora, offentlige eller private institutioner, samt i forhold til beslægtede foreninger. Repræsentationen kan varetages af repræsentanter for beslægtede foreninger eller fælles organisationer for en flerhed af beslægtede foreninger.

Bemærkning:

I forhold til interessevaretagelse omfatter begrebet ”Femøbeboerne”, fastboende, fritidshusejere og erhvervsdrivende på Femø.

-se mere i Beboerforeningens vedtægter

FBFs bestyrelse

Formand: Inge-Lise Bisted 2192 0276 bistedjacobsen@gmail.com 

Næstformand: Jørgen Larsen 5121 4485 jlr@larsen.mail.dk 

Kasserer: Marie Jakobsen

Sekretær: Birte Harritsø

John Larsen

Chris Grube Pedersen

Annette Hellwing

Første suppleant: Sophie Gammeltoft

Anden suppleant: Marianne Kyhl Engelhardt

 

Økontakter i Lolland Kommunes Økontaktudvalg: Chris og Inge-Lise

Ørepræsentant i SADS (Øsammenslutningen): Birte

Ansvarshavende redaktør for Talerøret: Marie

 

Bestyrelsesrepræsentanter i FBF udvalg og arbejdsgrupper:

Høkergruppe: John, Anette

Talerøret: Marie, John, Birte, Jørgen.

TurBo: Birte, Jørgen, Marie

Tavler og info: John

Hjemmeside og andre medier: Inge-Lise

Sheltergr.: Jørgen, Chris

Kunst- og kulturudvalg: Jørgen

Museum: John

Naturpleje: Chris, John

Turismesamarbejde udenøs: Inge-Lise

Stenbider – projekt havnehus: Jørgen, Chris, Marie

 

CVR nr. 29866600

Bank: Arbejdernes Landsbank 5359 0244817

Bliv medlem af Femø Beboerforening!

Alle, som er fyldt 18 år, og som er ejer af fast ejendom på Femø eller tilhører ejerens husstand eller som er fastboende på Femø, kan blive medlem af Femø Beboerforening.

Et medlemskab koster 200 kr. per person og inkluderer foreningens blad ”Talerøret”. Bladet leveres gratis på Femø, forsendelse udenøs koster 100 kr.

Betal til konto 5359 0244817 eller kontakt kasserer Marie Jakobsen marie_jakobsen@hotmail.dk

 

Betal et fadderskab til Talerøret!

Støt foreningens blad ved at betale mindst 100 kr. i fadderskab. Fadderskabslisten kan ses i Talerøret.

Talerøret

Talerørets mail: taleroret@gmail.com

Alle er velkomne til at sende indlæg og fotos til bladet. Deadline d. 15/2, 15/5, 15/8 og 10/11.

Et abonnement på Talerøret koster 125 kr. om året.

Enkeltnumre af bladet kan købes rundt omkring på Femø for 35 kr./stk.

Hent dokumenter :

Bestyrelsen 2020