Foreningerne

Femø er rig på menneskelige ressourcer. Det kommer blandt andet til udtryk i et meget varieret og levende foreningsliv, et stærkt fællesskab og mange aktive frivillige, der er med til at realisere et helårssamfund i fortsat udvikling.

Nærdemokrati har gode kår. Folk er engagerede og tager ansvar. Til alle typer af møder og arrangementer møder både fastboende og fritidsfolk talstærkt op.

Citat

Ved jorden at blive, det tjener os bedst.

– Grundtvig

Femø Beboerforening

Beboerforeningens formål er:

At løse opgaver til gavn for Femø på et tværpolitisk grundlag og søge at fremme Femøbeboernes fælles interesser.

At fremme beboernes interesse for Femøs særlige vilkår og mærkesager, samt motivere beboerne til aktivt at tage del i løsningen.

At arbejde for at fastholde og udvikle Femø som et levedygtigt samfund, herunder at der altid findes en dagligvarebutik på øen.

Beboerforeningen er forum for drøftelser og arbejde med at finde løsninger. Beboerforeningen repræsenterer beboerne i forhold til relevante politiske fora, offentlige eller private institutioner, samt i forhold til beslægtede foreninger. Repræsentationen kan varetages af repræsentanter for beslægtede foreninger eller fælles organisationer for en flerhed af beslægtede foreninger.

Bemærkning:

I forhold til interessevaretagelse omfatter begrebet ”Femøbeboerne”, fastboende, fritidshusejere og erhvervsdrivende på Femø.

-se mere i Beboerforeningens vedtægter

FBFs bestyrelse

Formand: Inge-Lise Bisted 2192 0276 bistedjacobsen@gmail.com 

Næstformand: Jørgen Larsen 5121 4485 jlr@larsen.mail.dk 

Kasserer: Marie Jakobsen

Sekretær: Birte Harritsø

John Larsen

Chris Grube Pedersen

Annette Hellwing

Første suppleant: Sophie Gammeltoft

Anden suppleant: Marianne Kyhl Engelhardt

 

Økontakter i Lolland Kommunes Økontaktudvalg: Chris og Inge-Lise

Ørepræsentant i SADS (Øsammenslutningen): Birte

Ansvarshavende redaktør for Talerøret: Marie

 

Bestyrelsesrepræsentanter i FBF udvalg og arbejdsgrupper:

Høkergruppe: John, Anette

Talerøret: Marie, John, Birte, Jørgen.

TurBo: Birte, Jørgen, Marie

Tavler og info: John

Hjemmeside og andre medier: Inge-Lise

Sheltergr.: Jørgen, Chris

Kunst- og kulturudvalg: Jørgen

Museum: John

Naturpleje: Chris, John

Turismesamarbejde udenøs: Inge-Lise

Stenbider – projekt havnehus: Jørgen, Chris, Marie

 

CVR nr. 29866600

Bank: Arbejdernes Landsbank 5359 0244817

Bliv medlem af Femø Beboerforening!

Alle, som er fyldt 18 år, og som er ejer af fast ejendom på Femø eller tilhører ejerens husstand eller som er fastboende på Femø, kan blive medlem af Femø Beboerforening.

Et medlemskab koster 200 kr. per person og inkluderer foreningens blad ”Talerøret”. Bladet leveres gratis på Femø, forsendelse udenøs koster 100 kr.

Betal til konto 5359 0244817 eller kontakt kasserer Marie Jakobsen marie_jakobsen@hotmail.dk

 

Betal et fadderskab til Talerøret!

Støt foreningens blad ved at betale mindst 100 kr. i fadderskab. Fadderskabslisten kan ses i Talerøret.

Talerøret

Talerørets mail: taleroret@gmail.com

Alle er velkomne til at sende indlæg og fotos til bladet. Deadline d. 15/2, 15/5, 15/8 og 10/11.

Et abonnement på Talerøret koster 125 kr. om året.

Enkeltnumre af bladet kan købes rundt omkring på Femø for 35 kr./stk.

Andelsforeningen Femø Havnehøker

Formålet med andelsforeningen er at drive en bæredygtig dagligvarebutik på andelsbasis til gavn for fastboende, sommerhusejere og turister.

Det er foreningens håb, at andelsformen vil være medvirkende til at gøre brugerne mere bevidste om deres medejerskab af butikken. Derved skabes større forståelse for at støtte butikken, og vigtigheden af, at vi handler lokalt.

Andelsforeningen blev stiftet den 6. februar 2021

Femø Menighedsråd

Lisbeth Sørensen, formand@femoekirke.dk
Høkerstræde 8, 4945 Femø,-tlf. 21658492

Kirkeværge: Ebbe Jacobsen, kirkeværge@femoekirke.dk

Kasserer: Carsten Engelbrecht Vindnæs, kassere@femoekirke.dk

Sekretær: Jeanette Dalsgaard, (pt. sygemeldt)

Næstformand: Georg Brack, kontaktperson@femoekirke.dk

Sognepræst: Elin Birgitte Olsen Rasmussen, EOR@KM.DK, tlf. 40413484

Femø Sogns Menighedsråd orienterer om valg til Menighedsrådet 2020.

 

Valgte medlemmer til Femø Sogns Menighedsråd ved valgforsamlingen kl. 19.00 på Femø Kursuscenter, tirsdag den 15. september 2020:

Ebbe Asbjørn Jacobsen, Kirkehældevej 33, 4945 Femø.

Carsten Boye Engelbrecht Vindnæs, Toftholmvej 17, 3660 Stenløse.

Jeanette Beske Dalsgaard, Kirkehældevej49,4945 Femø.

Lisbeth Sørensen, Høkerstræe 8, 4945 Femø.

Georg Brack, Madsens Vænge 11, 4945 Femø.

Valgte stedfortrædere til Femø Sogns Menighedsråd ved valgforsamlingen kl. 19.00 på Femø Kursuscenter, tirsdag den 15. september 2020.

Marianne Kyhl Engelhardt, Tækkemandsstræde 1, 4945 Femø.

Preben Hansen, Kirkehældevej 31, 4945 Femø.

 

Der gøres opmærksom på, at der vil kunne afleveres en kandidatliste med henblik på et afstemningsvalg.

Fristen for indlevering af en kandidatliste er tirsdag den 13. oktober kl. 19.00.

Kandidatlisten kan afleveres til Lis Christoffersen, Askhavnsvej 73, 4945 Femø, eller

Ebbe Jacobsen, Kirkehældevej 33, 4945 Femø.

En eventuel afstemningsdag vil finde sted tirsdag den 17. november.

 

Femø Sogns Valgbestyrelse.

Nyhedsbrev juni 2020.

Sommeren er kommet, vi har rundet 1. juni og har allerede haft dejlige sommerdage, og vi håber på, at rigtig mange venter på os forude.

Corona-virussen har i den forgangne tid sat sine spor i form af begrænsninger her og der, men nu er vi så småt begyndt at åbne op igen.

Kirkegården.

Graver Tommy Reinholt er nu kommet rigtig godt i gang med arbejdet på såvel Kirkegård som Præstegård, og det må siges, at han løfter opgaven på en super flot måde.

Kirkegårdsgruppen har som skrevet i Nyhedsbrev april 2020 afsluttet deres projekt, ”Salg af hjemfaldne gravsteder” og der må gives gruppen et stort skulderklap, for det arbejde de har udført.

Vel vidende at Femø Menighedsråd havde lovet et menighedsmøde efter endt arbejde fra kirkegårdsgruppen, kan vi nu konkludere, efter at have modtaget oplægget fra kirkegårdsgruppen, at der ikke er så meget at holde møde om, da der kun vil være tale om et par småjusteringer. Vi har ud fra denne konklusion besluttet, at dette emne vil indgå i vores obligatoriske menighedsmøde, der finder sted den 8. september i kl. 14.00 i Præstegården.

Menighedsrådsvalg.

Vi har i 2020 valg til nyt menighedsråd, så overvej om ikke det kunne være noget lige nøjagtig for dig, at gå ind i dette arbejde. Der skal vælges 5 medlemmer til menighedsrådet, og det kan kun anbefales at stille op. Det er et spændende udviklende og lærerigt arbejde, hvis nogen ønsker at vide mere, så kontakt et medlem i menighedsrådet, og du vil få det nøjere beskrevet.

Møder.

Menighedsrådsmøde tirsdag den 11. august kl. 10.30

Menighedsmøde tirsdag den 8. september kl. 14.00

Valgforsamling tirsdag den 15. september kl. 19.00

 

Alle ønskes en rigtig god sommer.

På menighedsrådets vegne Lis.

OBS. OBS.OBS.
Tid og sted er ændret.
Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg 2020
Mødet vil blive afholdt i Femø Kirke tirsdag den 9. juni kl. 19.00.
Valget om at flytte mødet til Kirken fra Præstegården er taget ud fra, at man på nuværende tidspunkt har et forsamlingsforbud, så det vil knibe med, at der er plads til alle i Præstegården, i Kirken kan vi samles ca. 40 personer, når der ikke synges.
Vi håber på et rigtig godt fremmøde, med en masse entusiastiske Femø boere der er interesseret i at deltage i menighedsrådsarbejdet.

På Gensyn.
Femø Menighedsråd.

Mødedatoer for menighedsrådsmøder og valgmøder i 2020.

Menighedsrådsmøde onsdag den 1. april kl. 10.30 AFLYST

Orienteringsmøde vedr. valg til menighedsråd 2020

tirsdag den 12. maj kl. 14.00

Menighedsrådsmøde tirsdag den 2. juni kl. 10.30

Menighedsrådsmøde tirsdag den 11 august kl. 10.30

Valgforsamling tirsdag den 15. september kl. 19.00

Menighedsrådsmøde tirsdag den 6. oktober kl.10.30

Menighedsrådsmøde onsdag den 11. november kl. 1030

 

Samtlige møder vil blive afholdt i Præstegården.

 

På vegne af Femø Menighedsråd

Lis Christoffersen

Femø Kirke

Sognepræst Pia Pape

Femø Idrætsforening

Formand Peter Warnar Mail / telefon:
peterwarnar@hotmail.com 6127 5251 / 2330 7713
Kasserer Henning Hellwing,
Sekretær Sofus Teilslev,
Instruktører Eileen Christensen og Pia Christensen.

Femø Idrætsforening fra 1922, arrangerer sportslige og kulturelle aktiviteter på Femø. Generalforsamling afholdes i februar måned. Passivt medlemskab koster 20 kr., aktivt medlemskab koster 100 kr.Foreningen afholder Fastelavn på Femø Kro den sidste lørdag i uge 7 kl. 15.00. I maj måned arrangerer foreningen en hornfiskekonkurrence i samarbejde med Havnehøkeren. I sommerhalvåret kan man som aktivt medlem bruge havkajakker og kano. På fodboldbanen kan der spilles fodbold, hvor foreningen har 2 7-mandsmål. Grønsværen er af varierende kvalitet. I Femø Kvindelejrs sportsuge spilles der traditionstro en fodboldkamp mellem kvinderne fra Ø-lejren og femøboer torsdag kl. 15.00.

I ugen op til Jazzugen afholder foreningen Femø Triathlon. Om onsdagen kl. 10.00 individuel for børn og voksne, om søndagen kl. 10.00 stafet/familie triathlon. Disciplinerne består af: svømning 500 meter, cykling 9,2 kilometer og løb 5,4 kilometer – børn halve distancer. Foreningen er ansvarlig for havneoprydning under Femø Jazz. Overskuddet af auktionen under Peder Madsens Mindekoncert går til Femø Idrætsforening. Den sidste lørdag i efterårsferien arrangerer foreningen Femø Lystfisker Mesterskab i samarbejde med Havnehøkeren. I vinterhalvåret tilbyder foreningen gymnastik med instruktør på Femø Kro en gang om ugen. Deltagerne betaler 300 kr. for hele sæsonen. Foreningen afholder kursus i fluefiskeri, svømning m.m., desuden arrangeres cykeludflugter.

Femø Jagtforening

Femø Jagtforening (FjF) af 15-09-1934
Askhavnsvej 63 – DK-4945 Femø

FjF bestyrelse:
– Formand: Flemming Bech.
– Næstformand: Kaj Larsen
– Kasserer/sekretær/kontaktperson: René Højgaard Frederiksen, E-mail: rene@hojgaard-holl.dk   Mob: 3169 7917

– Bestyrelsesmedlemmer:
– Ole Andersen
– Niels Troles Hansen

– Suppleant:

– Jens Holger Hansen
– Jesper Andersen

 

Femø Jagtforening afholder årligt to rævejagter i starten af året samt vildspil den første lørdag i november.

Femø Bådelaug

Formand Palle Sørensen /telefon: 4097 3640

Femø Bådelaug varetager interesserne for fastligger bådejere i Femøs Havn.Sammen med havnefoged, beboerforening og Lolland Kommune søger Bådelauget at udvikle miljøet ved Femø Havn.Femø Bådelaug vedligeholder det gamle pakhus Æggeskallen og stiller lokalerne frit til rådighed for gæstesejlere.

Pensionistforeningen

Formand Vagn Pedersen
femo@rittavagn.dk 2014 1712

Onsdagsmøder i Pensionistforeningen

I vinterhalvåret (fra ca. oktober til april inkl.) holder Pensionistforeningen møde hver onsdag for aktive medlemmer i Præstegården kl. 14-17. Møderne arrangeres af bestyrelsen. Vi synger, drikker kaffe/te, spiller kort og bankospil. Sommetider kan der også være andre aktiviteter på programmet såsom film – lysbilleder – foredrag og andet.  Det er altid en meget hyggelig eftermiddag. Man er velkommen til at dukke op, når det passer en.

Bussen kan bestilles (5471 5040 eller 4028 0040)

AFLYSNINGER

På baggrund af situationen omkring beskyttelse af borgerne mod smitte af Coronavirus,
har bestyrelsen besluttet at aflyse følgende arrangementer.
Damernes Butik i Præstegården den 22. april 2020.
Forårsafslutningen i Præstegården den 29. april 2020.
Sommerudflugt med bus den 3. juni 2020.

Bestyrelsen

Femø´s vandværker

På Femø har vi tre vandværker :

FEMØ VANDVÆRK A.M.B.A.
Stiftet den 06. oktober 1912
Kalvemosevej 38, 4945 Femø tlf. 27 20 26 04
femovand@femovand.dk
Bestyrelsen:
29/04/2017
Formand: Hans Jakob Varming tlf. 27 20 26 04
Næstformand: Søren Schack Hansen  tlf. 51 50 70 20
Sekretær: Sv. Aage Christensen tlf. 51 24 25 40
Bestyrelsesmedl.: Flemming Beck  tlf. 30 65 13 26
Bestyrelsesmedl.: Søren Banke  tlf. 40 13 77 57
Suppleanter til bestyrelsen:
1. Palle Marquar Larsen  tlf. 54 64 75 88
2. Vakant
Udenfor bestyrelsen:
Driftsleder: Chris Grube Pedersen 54 71 51 77
Kasserer: Ledig stilling
Revisor: Flemming Westen  tlf. 23 25 17 47

Revisorsuppleant: Hans Peter Juel  tlf. 20 20 16 46 og 55 72 16 46
Daglig drift.
Forbrugerorientering
CVR/SE 31 80 70 18

SØNDERBY VANDVÆRK

BESTYRELSEN

Formand: Søren Schmidt     tel. 20628634

Kasserer: Nils E. Krogh        –    22751435

Best.medl. Flemming Jensen-     23723580

Best.medl. Henning Grenåe –      20467796

Best.mdl. Preben Hansen     –       20842972

LER-Registret : Ib Møllebro Hansen tel. 93885351

Tilsynsførende er ovennævnte Henning Grenåe.

Vandværkets smed er Sønderby Smedie v/ Ole Andersen tel. 54715040

LILLE STRANDGÅRD VANDVÆRK

Formand : Henning Hellwing

Lokalhistorisk Arkiv

Lokalhistorisk Arkivs Hjemmeside

På Femø Lokalhistoriske Arkiv kan du finde mange spændende historier. Vi har en omfattende samling af original-arkivalier, fotografier, film, kort, kirkebøger mm., som belyser øens historie og udvikling. Her kan man bl.a. finde informationer om Femøs huse, gårde og slægter, fiskeri, skibe, færger og egnens erhvervliv og meget mere.

Interessere du dig for slægtsforskning, lokalhistorie, erhvervshistorie eller en helt fjerde ting, så besøg arkivet. Vi hjælper dig med at finde de informationer, som du søger.

Lokalarkivets dækningsområde er Femø sogn i Lolland kommune.

Arkivet kan besøges efter aftale på tlf. 40 97 36 40

Femø Skoleforening

Lille Strandgård Femø

Grundejerforeningen Lille Strandgård Femø, blev stiftet 11 år efter at området blev udstykket til sommerhusområdet Lille Strandgård, nemlig i 1977. Foreningen er upolitisk og tæller 76 parceller, der hver har en stemme på den årlige generalforsamling.

Sommerhusområdet ligger på østsiden af øen ned mod en dejlig børnevenlig badestrand med egen badebro.